<Πολιτική Απορρήτου>

Εισαγωγή

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας με την επωνυμία WISE BIT I.K.E. με δ.τ. «WISE BIT» με έδρα την διεύθυνση Πετρουπόλεως 70,  ΤΚ 13123 Ιλίου με Α.Φ.Μ.: 801354705 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και τηλέφωνο επικοινωνίας 215 215 0110, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας sales@wisebit.gr (εφεξής η «Εταιρεία»).

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι η επίσημη πολιτική της εταιρείας μας σχετικά με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών που αποκτούμε από εσάς. Η παρούσα πολιτική εξηγεί με ποιον τρόπο και για ποιον λόγο η εταιρείας μας συλλέγει τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιεί και πώς μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους από την εταιρεία μας. Η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι θα τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη συλλογή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι θα προστατεύει και θα διαφυλάσσει το απόρρητό σας κατά τις συναλλαγές σας με την εταιρεία μας.

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

Αποδοχή

Όταν αποστέλλετε ένα e-mail, χρησιμοποιείτε έναν δικτυακό τόπο της εταιρείας μας ή εγκαθιστάτε, αποκτάτε πρόσβαση ή/και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρείας μας, συναινείτε στη συλλογή πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τις λοιπές συμφωνίες που υφίστανται μεταξύ μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση των δικτυακών τόπων ή των προϊόντων της εταιρείας μας από εσάς συνιστά την αποδοχή σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Γενικούς Όρους Χρήσης.

 

Είδη συλλεγόμενων πληροφοριών

Η εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει διάφορες πληροφορίες κατά τη συνήθη πορεία διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα.

 

Παραδείγματος χάριν, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες όπως το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση e-mail, τη διεύθυνση IP σας, όλες σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών, καθώς και των δικτυακών τόπων της εταιρείας μας από εσάς.

 

Βασικός σκοπός συλλογής πληροφοριών
Η εταιρεία μας συλλέγει πληροφορίες κατά την πορεία διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προκειμένου:

  • να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και να σας παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες
  • να παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ και να λαμβάνει σχόλια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και
  • να παρέχει πρόσβαση και περιεχόμενα των δικτυακών τόπων με βελτιωμένη αποδοτικότητα και λειτουργικότητα. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, η εταιρεία μας ενδέχεται να αδυνατεί να σας παρέχει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της ή να ικανοποιεί σε διαρκή βάση τις προσδοκίες σας από αυτή.

 

 

Με ποιον τρόπο η εταιρεία μας συλλέγει πληροφορίες

Η εταιρεία μας συλλέγει πληροφορίες με δύο βασικούς τρόπους:  α) απευθείας από εσάς όταν:

  • αγοράζετε ή αποκτάτε συνδρομή για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας
  • επικοινωνείτε μαζί μας για να ζητήσετε υποστήριξή ή να υποβάλετε μια ερώτηση αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας
  • υποβάλλετε τη διεύθυνση e-mail σας και άλλες πληροφορίες προκειμένου να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων μας
  • επισκέπτεστε οποιονδήποτε από τους ενεργούς δικτυακούς τόπους ή τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας
  • γίνεστε μέτοχος της εταιρείας μας.

β) έμμεσα, παραδείγματος χάριν, μέσω της τοποθέτησης cookies προγραμμάτων περιήγησης ή άλλων μέσων ανάλυσης σε υπολογιστές και συσκευές που χρησιμοποιούνται από εσάς. Πριν ή κατά τη χρονική στιγμή που συλλέγουμε πληροφορίες, θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα ώστε να σας ενημερώνουμε για την εν λόγω συλλογή και να εφιστούμε την προσοχή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και στην Πολιτική για τα Cookies (εφόσον χρησιμοποιούνται αντίστοιχες εφαρμογές) της εταιρείας μας.

 

Με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί πληροφορίες για τον βασικό σκοπό για τις οποίες συνελέγησαν, όπως, εντελώς ενδεικτικά, α) Την παροχή υπηρεσιών ή/και προϊόντων, συναφείς εργασίες διαχείρισης, τη διεκπεραίωση παραγγελιών  που κάνατε, το μάρκετινγκ και ειδοποιήσεις για αλλαγές στις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα μας και, γενικά, την τήρηση αρχείων αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μας από εσάς, την εγγραφή και τη διαχείριση εργασιών υποστήριξης, την επικοινωνία μαζί σας ή την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων και β) οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν μεταξύ της εταιρείας μας και των συνδεόμενων εταιρικών οργανισμών και να γνωστοποιούνται σε εμπιστευτικό πλαίσιο στα τρίτα μέρη που λειτουργούν ως εργολάβοι, αντιπρόσωποι ή προμηθευτές μας αναφορικά με τους βασικούς σκοπούς της μεταξύ μας συνεργασίας.

 

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για έναν σκοπό που σχετίζεται με τον βασικό σκοπό συλλογής πληροφοριών, καθώς και σε περιπτώσεις που ένας συνηθισμένος άνθρωπος θα ανέμενε εύλογα να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες κατά αυτόν τον τρόπο.

 

Όπου παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς αναφορικά με ένα άλλο πρόσωπο, εγγυάστε ότι έχετε τη σχετική άδεια για να το πράξετε και ότι θα ενημερώσετε το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με την ταυτότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα του και ότι μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

 

Γνωστοποίηση πληροφοριών

Οι πληροφορίες σας θα γνωστοποιούνται σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας μας μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή όπως αλλιώς σας ανακοινώνεται κατά τον χρόνο συλλογής των πληροφοριών. Η εταιρεία μας μπορεί να γνωστοποιεί τις πληροφορίες σας όπου:

α) έχουμε εύλογες υποψίες ότι απειλείται η υγεία ή η ασφάλειά σας ή η υγεία ή η ασφάλεια του κοινού

β) έχουμε εύλογες υποψίες για συμμετοχή στο παρελθόν, στο παρόν ή ενδεχομένως στο μέλλον σε παράνομες δραστηριότητες και ότι η γνωστοποίηση των πληροφοριών σας είναι απαραίτητη συνιστώσα της έρευνάς μας ή της καταγγελίας του θέματος στις αρμόδιες αρχές ή/και

γ) όπου η εν λόγω χρήση ή γνωστοποίηση επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον νόμο (παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο μιας κλήτευσης, ενός εντάλματος ή άλλη δικαστικής εντολής ή νομικής διαδικασίας).

 

 

Πηγές τρίτων μερών

 

Ο δικτυακός τόπος ή άλλο υλικό της εταιρείας μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους που βρίσκονται στην κυριότητα και διαχείριση τρίτων μερών, οι οποίοι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μόλις απομακρυνθείτε από τις ιστοσελίδες της εταιρείας μας, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει πλέον και η εταιρεία μας αποποιείται κάθε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν τα εν λόγω τρίτα μέρη ή για το περιεχόμενο που παρέχουν. Θα πρέπει πάντοτε να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου όλων των τρίτων μερών με τα οποία έρχεστε σε επικοινωνία.

 

Διασυνοριακή διαβίβαση, ασφάλεια και αποθήκευση

Η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι θα τηρεί ακριβείς, συναφείς και δέουσες πληροφορίες για τους πελάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή/και να ζητάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων μας ως εξής:

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
WISE BIT I.K.E.

Οδός/αριθμός: Πετρουπόλεως 70, ΤΚ 13123 Αττική
Τηλέφωνο: 215 215 0110 – E-mail: info@wisebit.gr

 

Η εταιρεία μας θα εξετάζει το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου και θα σας παρέχει πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί σχετικά με εσάς, επιτρέποντάς σας να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, ένστασης στην επεξεργασία τους, ένστασης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας, διόρθωσης ή και διαγραφής δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας (GDPR), εκτός εάν:

  • αδυνατείτε να πείσετε την εταιρεία μας ότι δικαιούστε πρόσβαση στις πληροφορίες ή
  • η εταιρεία μας έχει δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή ή να αρνηθεί την εν λόγω πρόσβαση.

 

Εάν σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις πληροφορίες, κατόπιν αιτήματός σας θα παράσχουμε αιτιολόγηση της εν λόγω άρνησης. Για λόγους ασφαλείας, η εταιρεία μας δεν θα γνωστοποιεί ευαίσθητα στοιχεία ασφαλείας όπως, μεταξύ άλλων, ονόματα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία πιστωτικών καρτών.

 

Παράπονα

Εάν έχετε παράπονα σχετικά με την Πολιτική απορρήτου μας ή τη συλλογή, χρήση ή διάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, πρέπει να απευθύνετε τα παράπονά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (βλ. στοιχεία επικοινωνίας πιο πάνω). Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα εξετάσει το παράπονό σας και θα επιχειρήσει να βρει λύση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου, μπορείτε να ζητήσετε τη διερεύνηση του παραπόνου σας από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο ή αρχή.

 

Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ενδέχεται να αναθεωρείται κατά καιρούς χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και οι εν λόγω αναθεωρήσεις θα αναφέρονται στην πιο πάνω ανακοίνωση περί «τελευταίας τροποποίησης». Επισκεφθείτε ξανά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αλλαγές. Συνεχίζοντας τη χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνετε τη συμφωνία σας με την παρούσα Πολιτική απορρήτου και οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις αυτής στο μέλλον.